image description Prerolujte nižšie pre viac info

Pozývame vás na

VIII. beh kurzu Aktalizačnej Odbornej Prípravy (AOP)

Pre koho je kurz vhodný :

Pre držiteľov Osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v elektroenergetike


Miesto konania :

Bajkalská 27, Bratislava

Vo veľkej zasadačke na druhom nadzemnom podlaží budovy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry


Po ukončení kurzu obdržia jeho účastníci potvrdenie o absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy od garanta odborného vzdelávania za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky RNDr. Milana Dubničku, CSc.

image description

Harmonogram

Deň 1

25. 06. 2018 @ 10:00 - 17:20

Zákon o energetike

10:00 - 10:45

Zákon o energetike

10:55 - 11:40

Zákon o energetike

11:50 - 12:35

Zákon o energetike

13:05 - 13:50

Zákon o energetike

14:00 - 14:45

Záko o podpore OZE a KVET

14:55 - 15:40

Záko o podpore OZE a KVET

15:45 - 16:30

Vplyv energetiky na ŽP

16:35 - 17:20

Deň 2

26. 06. 2018 @ 8:15 - 15:25

Zákon o využití JE

8:15 - 9:00

Zákon o jadrovom fonde

9:05 - 9:50

Úloha a postavenie OKTE

9:55 - 10:40

Úloha a postavenie OKTE

10:45 - 11:30

Funkcie SEPS

11:35 - 12:20

IMS

13:00 - 13:45

Pravidlá trhu s elektrinou

13:50 - 14:35

Pravidlá trhu s elektrinou

14:40 - 15:25

Deň 3

27. 06. 2018 @ 8:15 - 11:30

Zákon o EE

8:15 - 9:00

Regulačná politika

9:05 - 9:50

Regulačná politika

9:55 - 10:40

Údaje predkladané ÚRSO

10:45 - 11:30

Podmienky

Podmienkou na zaradenie do kurzu je zaslanie žiadosti o zaradenie do Aktualizačnej odbornej prípravy na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru a na organizáciu poverenú Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky s akreditáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou je Združenie priemyselných odberateľov energie.


Záujemcovia o účasť na tejto aktualizácii sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky.


Oznámenie o zaslaní elektronickej žiadosti o zaradenie do kurzu zašlite vo fotokópii (oscanované) elektronickou poštou na adresu Združenia priemyselných odberateľov energie na e-mail asenem@energyconsumers.net. S oznámením (elektronickým listom: e-mailovou informáciou) pošlite aj fakturačné údaje potrebné na vystavenie daňového dokladu - faktúry (presná adresa žiadateľa a IČO a mená účastníkov AOP).

Účastnícky poplatok

Vstup na kurz aktalizačnej odbornej prípravy je podmienený odsúhlasenou registráciou a zaplateným účastníckym poplatkom.

Idividuálny člen
ASENEM

149

/ osoba

Neorganizovaný žiadateľ
ASENEM alebo ZPOE

399

/ osoba

Zamestnanec člena
ZPOE

299

/ osoba

Kolektívny člen
ASENEM

299

/ osoba

Informácie o poplatku

Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu kurzu, občerstvenie počas dní kurzu a študijné materiály v printovej alebo elektronickej podobe.


Účastnícky poplatok možno uhradiť na základe vyžiadanej predfaktúry, ale aj osobne na adrese ZPOE, resp. v mieste výuky pred jej začiatkom, alebo bankovým prevodom na účet:


Združenie priemyselných podnikateľov energie Obchodná ulica č. 6 811 06 Bratislava
IČO: 37935763
DIČ: 2021924432
IBAN.: SK2311000000002626845741
KS: 0308

VS: 118
ŠS: IČO vysielajúcej spoločnosti; ak ide o individuálneho účastníka (samoplatcu) sa ŠS neuvádza


V poznámke (v správe pre príjemcu poplatku) uveďte meno (-á) účastníka (-ov)!


ZPOE vystaví daňový doklad pre vysielajúceho. Po úhrade prevodom si od organizátora kurzu vyžiadajte daňový doklad.


Úhrada poplatku je podmienkou na zaradenie do odborného kurzu
„AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA DRŽITEĽOV OSVEDČENIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZODPOVEDNÉHO ZÁSTUPCU DRŽITEĽA POVOLENIA NA PODNIKANIE V ELEKTROENERGETIKE“.